1. Dom jest Ośrodkiem wsparcia i ogniwem oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych , zaspokajania potrzeb życiowych i postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego, zmierzającego do osiągnięcia poprawy funkcjonowania w środowisku lokalnym.
  2. Podstawowym zadaniem ośrodka jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności pensjonariuszy niezbędnych od samodzielnego życia.
  3. Dom stanowi element realizowanej w gminie strategii zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego pozwalającego im na usamodzielnienie się i integrację społeczną.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszkowie działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy.